Đang tải... Vui lòng chờ...

Quy định mới về khôi phục hệ thống điện quốc gia

Thông tư 22 do Bô Công Thương ban hành có hiệu lực từ ngày 12/12/2017 thay thế quyết định số 35/2007/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành ngày 02-8-2007 quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện gia.

Theo TT22 khởi động đen là quá trình khôi phục lại toàn bộ (hoặc 1 phần) hệ thống điện từ trạng thái mất điện toàn bộ (hoặc 1 phần) bằng cách sử dụng các tổ máy phát điện có khả năng khởi động đen. Nhà máy điện khởi động đen là nhà máy điện có khả năng khởi động đen và được lựa chọn để tham gia vào quá trình khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia. Nhà máy điện khởi động đen trong hệ thống điện quốc giá phải đáp ứng đủ 4 tiêu chí được quy định chi tiết trong TT22.

Yêu cầu về trang bị khả năng khởi động đen của nhà máy phát điện phải được ghi rõ trong thỏa thuận đấu nối, trong hợp đồng mua bán điện hoặc trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ khởi động đen. Nguyên tắc thực hiện khởi động đen và khôi phục hệ thống điện bao gồm:

Khởi động tổ máy phát điện của nhà máy điện khởi động đen trong hệ thống điện để cung cấp điện tự dùng của nhà máy điện.

Việc khôi phục trạm điện của nhà máy điện khởi động đen chính hoặc nhà máy điện khởi động đen dự phòng. Trong trường hợp hệ thống điện không có nhà máy điện khởi động đen hoặc nhà máy điện tách lưới phát độc lập thì khôi phục trạm điện bằng đường dây liên kết từ hệ thống điện khác.

Lần lượt đóng điện các đường dây liên kết trạm điện đã có điện với các nhà máy điện, trạm điện lân cận.

Khôi phục các trạm điện, hòa điện các tổ máy phát điện của nhà máy điện, hòa điện các nhà máy điện tách lưới giữ tự dùng, nhà máy điện tách lưới phát độc lập với hệ thống điện. Trong quá trình khôi phục các trạm điện, phụ tải của trạm điện khôi phục theo yêu cầu về điều chỉnh điện áp và tần số. 

Một yếu tố nữa dòng điện đường dây liên kết và hòa điện với hệ thống điện khác, khôi phục chế độ vận hành bình thường của hệ thống điện quốc gia. TT22 cũng chỉ rõ, khôi phục phụ tải theo khả năng đáp ứng của hệ thống điện quốc gia và thứ tự ưu tiên theo danh sách khách hàng sử dụng điện qua trọng thuộc diện ưu tiên đã được Ủy ban Nhân Dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt rồi đến khách hàng khác. 

Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Thông tư, báo cáo Bộ Công Thương danh sách nhà máy điện cung cấp dịch vụ khởi động đen. Tập đoàn điện lực có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện TT này. 

In văn bản